หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม

 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม จัดกิจกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม ณ ฝายท่ากระดาน ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  (ในช่วงเช้า) เวลา 08.30 – 09.00 น. ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ และรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ พร้อมกับอาจารย์ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีเปิด “หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม” โดยมีนายประจวบ  ชุมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ประธานการจัดงานกล่าวรายงาน และนายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีใน เวลา 09.30 – 12.00 น. มีกิจกรรมปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพและนั่งรถชมหมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม พร้อมร่วมทำกิจกรรมและเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของชุมชนท่าขุนราม ผ่านสถานที่ท่องเที่ยว อาทิเช่น ชมวัฒนธรรมภาคเหนือ ที่บ้านหมู่ 5 วัดใหม่สุวรรณภูมิ  ชมวัฒนธรรมภาคกลาง พื้นเมืองดั้งเดิม ที่บ้านหมู่ 1 วัดอุทุมพร บ้านหมู่ 2 วัดตะเคียนทอง การรับฟังวิธีการเลี้ยงควายจากปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ 7 วัดสันติสุข ชมวัฒนธรรมภาคอีสาน ที่บ้านหมู่ 4 กิจกรรมการใช้ชีวิตภาคอีสาน และกิจกรรมส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมของตำบลท่าขุนราม เป็นต้น เวลา 12.00 – 17.00 น. มีการรับประทานอาหารกลางวัน ณ ฝายท่ากระดาน กับอาหาร 3 วิถีวัฒนธรรม ได้แก่ วิถีวัฒนธรรมภาคกลาง วิถีวัฒนธรรมภาคเหนือ และวิถีวัฒนธรรมภาคอีสาน พร้อมทั้งถ่ายภาพกับทุ่งทานตะวันที่กำลังบานสพรั่ง และเวลา 17.00 - 21.00 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ตำบลท่าขุนราม (3 วิถี)” พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนผู้นำท้องถิ่น ประชาชน มาร่วมงาน และมีนายประจวบ ชมพู นายกอบต.ท่าขุนราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ จากนั้นมีการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และชมการแสดงการฟ้อนรำ 3 วิถีของท่าขุนราม ชมการแสดงของนักเรียนในตำบลท่าขุนราม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นของตำบลท่าขุนราม อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

ภาพข่าว และข่าว : สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพร

หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม
 
Download
หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม
 
Download
หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม
 
Download
หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม
 
Download
หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม
 
Download
หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม
 
Download
หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม
 
Download
หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม
 
Download
หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม
 
Download
หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม
 
Download
หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม
 
Download
หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม
 
Download
หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม
 
Download
หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม
 
Download
หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม
 
Download
หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม
 
Download
หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม
 
Download
หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม
 
Download
หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม
 
Download
หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม
 
Download
หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม
 
Download
หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม
 
Download
หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม
 
Download
หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม
 
Download
หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม
 
Download
หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม
 
Download
หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery