กิจกรรม Idea to Startup Camp ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ Start up Thailand Acadamy จัดกิจกรรม Idea to Startup Camp ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพร เป็นประธานในพิธีเปิด
รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เปิดเผยว่า การพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นนั้นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการพัฒนารูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Business Model Innovation) แต่ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีแต่ขาดองค์ความรู้ทางด้านการดำเนินธุรกิจ การออกแบบ และการตลาด ตลอดจนขาดความชำนาญในการทำธุรกรรมต่างๆ เช่น ด้านบัญชี ด้านนิติกรรม ด้านบุคคล ดังนั้นจึงมีความจำเป็นมีการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial) และเร่งสร้างอย่างเป็นระบบ นอกเหนือจากการพัฒนาเชิงเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว โดยการจัดตั้งโปรแกรมเพื่อบ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น (Accelerator Program) เพื่อสร้างให้เกิดมาตรฐานในการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างมาตรฐานในการคัดเลือกวิสาหกิจเริ่มต้นในระยะ Pre-Seed เพื่อพิจารณาขอรับสิทธิประโยชน์หรือเงินทุนให้เปล่า (Grants) ซึ่งจะช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentor) โดยมีเป้าหมายคือ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย 1) คุณวีรยุทธ เชื้อไทย รองผู้อำนวยการสำนักบริการผู้ประกอบการ สำนักงานส่งเสริมวิชาสหกิจขนาดกลางและาขนาดย่อม (สสว.) 2) คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จำกัด 3) คุณสมศักดิ์ บุญคํา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โลเคิลอไลค์จำกัด 4) คุณอธิศ ปทุมวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โนวเลจเซ็นทรัล จำกัด 5) คุณนันทชัย สินทัดการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Design Sense & Marketing Limited Partnership จำกัด 6) ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ CEO บริษัท บัดนาว จำกัด 7) ดร.ธิติ มหบุญพาชัย ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีและพณิชยการและเทคโนโลยี และ 8) คุณนัฐพงษ์ จารวิจิต ผู้พัฒนาและผู้ก่อตั้งสาร์ทอัพลิลูน่า (Liluna) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพร จำนวน 645 คน และอาจารย์ จำนวน 79 คน กิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การแบ่งกลุ่ม work shop และ การนำเสนอแผนธุรกิจของนักศึกษา เพื่อทำการเฟ้นหาสุดยอดแผนธุรกิจ ในการเข้าร่วมโครงการในระดับประเทศ

Idea to Startup Camp 2018
 
Download
Idea to Startup Camp 2018
 
Download
Idea to Startup Camp 2018
 
Download
Idea to Startup Camp 2018
 
Download
Idea to Startup Camp 2018
 
Download
Idea to Startup Camp 2018
 
Download
Idea to Startup Camp 2018
 
Download
Idea to Startup Camp 2018
 
Download
Idea to Startup Camp 2018
 
Download
Idea to Startup Camp 2018
 
Download
Idea to Startup Camp 2018
 
Download
Idea to Startup Camp 2018
 
Download
Idea to Startup Camp 2018
 
Download
Idea to Startup Camp 2018
 
Download
Idea to Startup Camp 2018
 
Download
Idea to Startup Camp 2018
 
Download
Idea to Startup Camp 2018
 
Download
Idea to Startup Camp 2018
 
Download
Idea to Startup Camp 2018
 
Download
Idea to Startup Camp 2018
 
Download
Idea to Startup Camp 2018
 
Download
Idea to Startup Camp 2018
 
Download
Idea to Startup Camp 2018
 
Download
Idea to Startup Camp 2018
 
Download
Idea to Startup Camp 2018
 
Download
Idea to Startup Camp 2018
 
Download
Idea to Startup Camp 2018
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery