วันที่ 25 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดนิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 14 "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"  โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมพิธีเปิด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ สำหรับการจัดงานนิทรรศการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภายในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของแต่ละคณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่มาร่วมงาน ซึ่งเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานวิจัย ผลงานนวัตกรรม ผลงานนักศึกษา ที่โดดเด่นของแต่ละคณะ กิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัล รวมถึงกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2559 – 2560 โดยกิจกรรมมีระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นิทรรศการราชภัฏวิชาการ "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
 
Download
นิทรรศการราชภัฏวิชาการ "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
 
Download
นิทรรศการราชภัฏวิชาการ "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
 
Download
นิทรรศการราชภัฏวิชาการ "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
 
Download
นิทรรศการราชภัฏวิชาการ "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
 
Download
นิทรรศการราชภัฏวิชาการ "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
 
Download
นิทรรศการราชภัฏวิชาการ "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
 
Download
นิทรรศการราชภัฏวิชาการ "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
 
Download
นิทรรศการราชภัฏวิชาการ "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
 
Download
นิทรรศการราชภัฏวิชาการ "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
 
Download
นิทรรศการราชภัฏวิชาการ "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
 
Download
นิทรรศการราชภัฏวิชาการ "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
 
Download
นิทรรศการราชภัฏวิชาการ "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
 
Download
นิทรรศการราชภัฏวิชาการ "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
 
Download
นิทรรศการราชภัฏวิชาการ "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
 
Download
นิทรรศการราชภัฏวิชาการ "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
 
Download
นิทรรศการราชภัฏวิชาการ "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
 
Download
นิทรรศการราชภัฏวิชาการ "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
 
Download
นิทรรศการราชภัฏวิชาการ "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
 
Download
นิทรรศการราชภัฏวิชาการ "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
 
Download
นิทรรศการราชภัฏวิชาการ "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
 
Download
นิทรรศการราชภัฏวิชาการ "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
 
Download
นิทรรศการราชภัฏวิชาการ "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
 
Download
นิทรรศการราชภัฏวิชาการ "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
 
Download
นิทรรศการราชภัฏวิชาการ "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
 
Download
นิทรรศการราชภัฏวิชาการ "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
 
Download
นิทรรศการราชภัฏวิชาการ "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery