ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


         วันที่ 30 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม  ซึ่งเมื่อปี 2560 มหาวิทยาลัยได้เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparecy Assessment : ITA) จากสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับผลการประเมินค่าเฉลี่ยคะแนนรวมอยู่ที่ 79.85 อยู่ในระดับสูง  สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จากนั้นมีการแจ้งในที่ประชุมถึงปฏิทินการประเมินคุณธรรมและประชุมเพื่อชี้แจงและระดมความคิดเห็นในการพิจารณาเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2561
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery