การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 "วิทยาการจัดการวิชาการ"

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 "วิทยาการจัดการวิชาการ"   ภายใต้ชื่อ การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งมีการนำเสนอผลงานวิชาการและมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง การวิจัยทางสังคมศาสตร์ยุคประเทศไทย 4.0” โดยวิทยากรชื่อดัง รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นการสานต่อการประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ โดยมี รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานและผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 134 เรื่อง แบ่งออกเป็นการนำเสนอแบบภาคบรรยาย (Oral Presentation) จำนวน 51 เรื่อง และการนำเสนอโดยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 83 เรื่อง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “วิทยาการจัดการวิชาการ”
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “วิทยาการจัดการวิชาการ”
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “วิทยาการจัดการวิชาการ”
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “วิทยาการจัดการวิชาการ”
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “วิทยาการจัดการวิชาการ”
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “วิทยาการจัดการวิชาการ”
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “วิทยาการจัดการวิชาการ”
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “วิทยาการจัดการวิชาการ”
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “วิทยาการจัดการวิชาการ”
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “วิทยาการจัดการวิชาการ”
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “วิทยาการจัดการวิชาการ”
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery