ASEAN Leadership 2018

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ณ วนาลีรีสอร์ท อุทยานแห่งชาติคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน จัดกิจกรรม ASEAN Leadership 2018 โดยมี H.E.Dato’ Jojie Ssmuel เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการ จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ , ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ มีแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของตนเอง และเพื่อให้เครือข่ายเยาวชนอาเซียนเกิดการเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ภาษาและวัฒนธรรมอย่างกลมกลืน โดยในครั้งนี้ มีตัวแทนนักศึกษาไทยและนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน จำนวน 150 คน ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักศึกษาจากประเทศพม่า (Dagon University,Myanmar) ประเทศมาเลเซีย (University Kuala Lumpur,Malaysia) ประเทศฟิลิปปินส์ (West Visayas State Univrsity,Philippines) ประเทศกัมพูชา และประเทศจีน นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดลำปาง เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ โครงการ ASEAN Leadership 2018 จัดกิจกรรมระหว่างวันที่่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ "Leadership in the future" โดย H.E.Dato’ Jojie Ssmuel เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย การบรรยายพิเศษของ Prof.Dato’ Dr.Mazliham Mohd Su’ud อธิการบดีมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย , การบรรยายหัวข้อ "How young generation connected in ASEAN" โดยอาจารย์เกรียงไกร สกุลประเสริฐศรี มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 -6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม ASEAN Rally Activity, กิจกรรมทำฝายน้ำ (สามัคคีอาเซียน กลุ่มสัมพันธ์)   กิจกรรมการเรียนรู้ความเป็นไทย และกิจกรรม English Camp โดยตลอดกิจกรรมจะมีการมอบรางวัลผู้นำอาเซียนดีเด่น อีกด้วย

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ASEAN Leadership 2018
 
Download
ASEAN Leadership 2018
 
Download
ASEAN Leadership 2018
 
Download
ASEAN Leadership 2018
 
Download
ASEAN Leadership 2018
 
Download
ASEAN Leadership 2018
 
Download
ASEAN Leadership 2018
 
Download
ASEAN Leadership 2018
 
Download
ASEAN Leadership 2018
 
Download
ASEAN Leadership 2018
 
Download
ASEAN Leadership 2018
 
Download
ASEAN Leadership 2018
 
Download
ASEAN Leadership 2018
 
Download
ASEAN Leadership 2018
 
Download
ASEAN Leadership 2018
 
Download
ASEAN Leadership 2018
 
Download
ASEAN Leadership 2018
 
Download
ASEAN Leadership 2018
 
Download
ASEAN Leadership 2018
 
Download
ASEAN Leadership 2018
 
Download
ASEAN Leadership 2018
 
Download
ASEAN Leadership 2018
 
Download
ASEAN Leadership 2018
 
Download
ASEAN Leadership 2018
 
Download
ASEAN Leadership 2018
 
Download
ASEAN Leadership 2018
 
Download
ASEAN Leadership 2018
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery