สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรเสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

 

          วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรเสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี โครงการสัมมนาฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรุู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฏหมาย กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฏกระทรวง ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  ซึ่งมีคุณอธิวัฒน์ โยอาศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กรมชลประทาน และคุณมนูญ ปานอุทัย หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ อาคารและสถานที่ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เป็นวิทยากร โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน ประกอบด้วยบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป 

 

สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
Download
สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
Download
สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
Download
สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
Download
สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
Download
สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
Download
สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
Download
สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
Download
สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
Download
สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
Download
สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
Download
สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
Download
สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
Download
สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
Download
สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
Download
สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
Download
สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
Download
สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
Download
สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
Download
สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
Download
สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
Download
สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
Download
สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
Download
สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
Download
สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
Download
สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
Download
สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery