การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1

 

    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1" ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

     รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี ประธานในพิธีกล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านพฤติกรรมให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานที่นายจ้างต้องการใน 9 พฤติกรรม ประกอบด้วย พฤติกรรมความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การมีระเบียบวินัย ความขยันอดทน การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ การประหยัด และพฤติกรรมความปลอดภัย โดยมีคุณสุทัศน์ เชื้ออินทร์ และคุณบุญเรือง สุนทรสลิษฏ์กุล นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 92 คน ประกอบด้วยนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติก และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (GIS)

การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1
 
Download
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1
 
Download
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1
 
Download
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1
 
Download
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1
 
Download
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1
 
Download
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1
 
Download
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1
 
Download
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1
 
Download
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1
 
Download
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1
 
Download
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1
 
Download
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1
 
Download
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1
 
Download
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1
 
Download
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1
 
Download
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1
 
Download
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1
 
Download
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1
 
Download
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1
 
Download
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1
 
Download
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1
 
Download
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1
 
Download
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1
 
Download
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1
 
Download
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1
 
Download
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery