โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว

 

           วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม สำนักสงฆ์คลองเรือศรัทธาธรรม บ้านคลองเรือ ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว  สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรได้รับทราบถึงปัญหาของชาวสวนผู้ปลูกมะนาวจากพื้นที่ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล และตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและจังหวัดกำแพงเพชร

          ในการนี้สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ร่วมกับนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน 5818202 จึงได้ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว ขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้แก่ชาวสวนมะนาวในเบื้องต้น โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ 1) เพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ปลูกมะนาวโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปมะนาว 2) เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปมะนาว โดยโครงการดังกล่าวมีกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้การแปรรูปมะนาวเป็นน้ำยาล้างจานอเนกประสงค์โดยมีเป้าหมายได้แก่ ชาวสวนผู้ปลูกมะนาว จำนวน 30 คน และนักศึกษาที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมทั้งหมด 25 คนโดยในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาลี ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การกำหนดราคา การหาช่องทางการจำหน่ายและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวสวนมะนาวได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป ในกิจกรรมอบรมครั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด โดยได้มอบหมายให้คุณฉวีวรรณ สงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด มาให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และการหาช่องทางการจำหน่าย

และในวันเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เข้าหารือกับคุณมนัส พิมพิสาร ผู้นำกลุ่มชาวสวนมะนาวเพื่อหาแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาน้ำหมักจากมะนาว เพื่อเป็นช่องทางการแปรรูปมะนาวได้อีกทางหนึ่งด้วย

การดำเนินโครงการในวันนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล และตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องนำประเด็นต่างๆ ที่ได้มาร่วมกันวางแผนเพื่อช่วยพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบ ซึ่งอาจมีหลากหลายประเด็นที่จะต้องบูรณาการศาสตร์ต่างๆ จากคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เข้ามาร่วมกันทำงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์การพัฒนาตามเป้าหมายที่กำหนดได้ต่อไป

 

โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว
 
Download
โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery