วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรมสัมมนาปลายภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
และโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและให้บริการแก่ศิษย์เก่า กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา
และรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 634 คน
โดยเริ่มกิจกรรมตั่งแต่เวลา 08.00 - 16.45 น. สำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใช้ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติการสอนตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี
เป็นเวลา 1 ปีการศึกษาตามข้อกำหนดของคุรุสภา เพื่อยกระดับมาตรฐานการฝึกหัดครูให้สูงขึ้น โดยมุ่งหวังว่านักศึกษามีทักษะในการสอนและปฏิบัติงานในหน้าที่ครูอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
Download
โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
Download
โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
Download
โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
Download
โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
Download
โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
Download
โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
Download
โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
Download
โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
Download
โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
Download
โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
Download
โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
Download
โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
Download
โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
Download
โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
Download
โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
Download
โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
Download
โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
Download
โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
Download
โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
Download
โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
Download
โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
Download
โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
Download
โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
Download
โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
Download
โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
Download
โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery