Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2

 

     เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จัดโครงการ Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี  พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์  แจ่มผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมรับชมนิทรรศการในครั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการภาพถ่าย นิทรรศการผีและการเดินแฟชั่นผี การแสดงTo Be Number One Teen Dancercise และการแสดงละครเวทีเรื่อง "ห่วง"  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติการคิดบทการแสดงและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงละครเวทีอย่างเป็นขั้นตอน ส่งเสริมการทำงานและการสื่อสารร่วมกันในทีม รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆจากการทำงาน และเผยแพร่ผลงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และเครือข่ายชมรมทูบีนัมเบอร์วันจากโรงเรียนนครไตรตรึงษ์และโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 

มีผู้เข้าร่วมรับชมนิทรรศการและการแสดงเป็นจำนวนมาก ทั้งบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะอาจารย์และนักเรียน จากเครือข่ายชมรมทูบีนัมเบอร์วันจากโรงเรียนนครไตรตรึงษ์และโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2
 
Download
Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2
 
Download
Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2
 
Download
Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2
 
Download
Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2
 
Download
Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2
 
Download
Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2
 
Download
Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2
 
Download
Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2
 
Download
Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2
 
Download
Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2
 
Download
Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2
 
Download
Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2
 
Download
Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2
 
Download
Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2
 
Download
Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2
 
Download
Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2
 
Download
Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2
 
Download
Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2
 
Download
Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2
 
Download
Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2
 
Download
Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2
 
Download
Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2
 
Download
Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2
 
Download
Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2
 
Download
Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2
 
Download
Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery