โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ

ในหัวข้อ “แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”

วันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องโดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และรองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์   รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน   สำหรับโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีนอกเหนือจากการใช้บริการสื่อและทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำ ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์สูง   อาจารย์ทองสุข มันตาทร ประธานชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย และมีผู้เข้าอบรมจำนวน ทั้งสิ้น 150 คน ประกอบด้วยบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วยอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตวังยาง ณ ห้องประชุมต้นสัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ “แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”
 
Download
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ “แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”
 
Download
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ “แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”
 
Download
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ “แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”
 
Download
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ “แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”
 
Download
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ “แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”
 
Download
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ “แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”
 
Download
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ “แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”
 
Download
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ “แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”
 
Download
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ “แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”
 
Download
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ “แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”
 
Download
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ “แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”
 
Download
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ “แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”
 
Download
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ “แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”
 
Download
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ “แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”
 
Download
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ “แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”
 
Download
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ “แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”
 
Download
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ “แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”
 
Download
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ “แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”
 
Download
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ “แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”
 
Download
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ “แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”
 
Download
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ “แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”
 
Download
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ “แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”
 
Download
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ “แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”
 
Download
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ “แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”
 
Download
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ “แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”
 
Download
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ “แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery