สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง”

     วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง” ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ โดยความร่วมมือของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2522 เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และใน มคอ. 1 โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนโดยยึดปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการ

การทวนสอบผลสัมฤทะิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
Download
การทวนสอบผลสัมฤทะิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
Download
การทวนสอบผลสัมฤทะิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
Download
การทวนสอบผลสัมฤทะิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
Download
การทวนสอบผลสัมฤทะิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
Download
การทวนสอบผลสัมฤทะิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
Download
การทวนสอบผลสัมฤทะิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
Download
การทวนสอบผลสัมฤทะิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
Download
การทวนสอบผลสัมฤทะิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
Download
การทวนสอบผลสัมฤทะิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
Download
การทวนสอบผลสัมฤทะิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
Download
การทวนสอบผลสัมฤทะิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
Download
การทวนสอบผลสัมฤทะิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
Download
การทวนสอบผลสัมฤทะิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
Download
การทวนสอบผลสัมฤทะิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
Download
การทวนสอบผลสัมฤทะิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
Download
การทวนสอบผลสัมฤทะิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
Download
การทวนสอบผลสัมฤทะิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
Download
การทวนสอบผลสัมฤทะิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
Download
การทวนสอบผลสัมฤทะิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
Download
การทวนสอบผลสัมฤทะิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
Download
การทวนสอบผลสัมฤทะิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
Download
การทวนสอบผลสัมฤทะิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
Download
การทวนสอบผลสัมฤทะิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
Download
การทวนสอบผลสัมฤทะิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery