สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง”

     วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง” ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ โดยความร่วมมือของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2522 เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และใน มคอ. 1 โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนโดยยึดปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการ

 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery