การเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้า ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ฯ

          วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการ การเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้า ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านไฟฟ้าและพลังงาน ภายใต้ฐานการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสู่ชุมชนฐานราก โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพ เกื้อทวีกุล กล่าวว่า โครงการนี้ได้รับการจัดสรรทุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ) กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านนวัตกรรมทางไฟฟ้า พลังงาน และการจัดการขยะอย่างยั่งยืน สำหรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน

 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพร

การเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้า ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ฯ
 
Download
การเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้า ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ฯ
 
Download
การเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้า ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ฯ
 
Download
การเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้า ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ฯ
 
Download
การเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้า ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ฯ
 
Download
การเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้า ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ฯ
 
Download
การเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้า ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ฯ
 
Download
การเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้า ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ฯ
 
Download
การเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้า ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ฯ
 
Download
การเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้า ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ฯ
 
Download
การเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้า ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ฯ
 
Download
การเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้า ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ฯ
 
Download
การเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้า ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ฯ
 
Download
การเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้า ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ฯ
 
Download
การเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้า ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ฯ
 
Download
การเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้า ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ฯ
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery