KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน จัดการมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          วันที่ 5 มิถุนายน 2561 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการ KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน จัดการมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 สำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี

         โครงการนี้จัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักในด้านการลดใช้พลังงาน และประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) ให้เป็นที่ประจักษ์และเตรียมรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ประจำปี 2561

          ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง Beat Plastic Pollution “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” โดยอาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน และอาจารย์พิมพ์ประไพ พิพัฒน์นวกุล การบรรยายเรื่องการลดใช้พลังงาน โดยอาจารย์นิวดี คลังสีดา และรองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์ จากนั้นตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป เป็นการจัดการแสดงนิทรรศการ จัดโครงการ KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน จัดการมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561
 
Download
KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561
 
Download
KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561
 
Download
KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561
 
Download
KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561
 
Download
KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561
 
Download
KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561
 
Download
KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561
 
Download
KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561
 
Download
KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561
 
Download
KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561
 
Download
KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561
 
Download
KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561
 
Download
KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561
 
Download
KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561
 
Download
KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561
 
Download
KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561
 
Download
KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561
 
Download
KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561
 
Download
KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561
 
Download
KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561
 
Download
KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561
 
Download
KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561
 
Download
KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561
 
Download
KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561
 
Download
KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561
 
Download
KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery