วันนี้ (29 กันยายน 2558) ที่บริเวณลานชั้น 1 ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 42 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516 ในชื่อ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามวิทยาลัยครูกำแพงเพชร เป็นสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร จวบจนเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 จึงได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยในวันที่ 29 กันยายน 2558 นี้ เป็นวันครบรอบ 42 ปีแห่งการสถาปนา ในทุกๆปีจะมีการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยในวันที่ 29 เดือนกันยายน 
ตลอดเวลา 42 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ด้านความก้าวหน้าทางวิชาการได้มีการลงนามความร่วมมือกับหลากหลายประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยังให้ความสำคัญกับชุมชนในการเข้าไปช่วยเหลือดูแลชุมชนทั้งในด้านของงานวิจัย ผู้สูงอายุ จึงนับได้ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการพัฒนาทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการและความเจริญก้าวหน้าด้านอื่น ๆ ไปพร้อม ๆ กัน

dsc_0492
 
Download
dsc_0494
 
Download
dsc_0525
 
Download
dsc_0527
 
Download
dsc_0532
 
Download
dsc_0543
 
Download
dsc_0551
 
Download
dsc_0574
 
Download
dsc_0589
 
Download
dsc_0616
 
Download
dsc_0617
 
Download
dsc_0619
 
Download
dsc_0624
 
Download
dsc_0628
 
Download
dsc_0638
 
Download
dsc_0652
 
Download
dsc_0657
 
Download
dsc_0667
 
Download
dsc_0671
 
Download
dsc_0677
 
Download
dsc_0681
 
Download
dsc_0686
 
Download
dsc_0698
 
Download
dsc_0707
 
Download
dsc_0710
 
Download
dsc_0711
 
Download
dsc_0717
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery