สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการสร้างความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทางด้านวิชาการ งานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยในปีนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (Thailand University Art and Culture Network) จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติของนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา ทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและผลงานวิจัยร่วมกันในระดับประเทศและนานาชาติ และเพื่อส่งเสริมการนำผลการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

The 6th International Conference on Art and Cultures in a Creative Economy
 
Download
The 6th International Conference on Art and Cultures in a Creative Economy
 
Download
The 6th International Conference on Art and Cultures in a Creative Economy
 
Download
The 6th International Conference on Art and Cultures in a Creative Economy
 
Download
The 6th International Conference on Art and Cultures in a Creative Economy
 
Download
The 6th International Conference on Art and Cultures in a Creative Economy
 
Download
The 6th International Conference on Art and Cultures in a Creative Economy
 
Download
The 6th International Conference on Art and Cultures in a Creative Economy
 
Download
The 6th International Conference on Art and Cultures in a Creative Economy
 
Download
The 6th International Conference on Art and Cultures in a Creative Economy
 
Download
The 6th International Conference on Art and Cultures in a Creative Economy
 
Download
The 6th International Conference on Art and Cultures in a Creative Economy
 
Download
The 6th International Conference on Art and Cultures in a Creative Economy
 
Download
The 6th International Conference on Art and Cultures in a Creative Economy
 
Download
The 6th International Conference on Art and Cultures in a Creative Economy
 
Download
The 6th International Conference on Art and Cultures in a Creative Economy
 
Download
The 6th International Conference on Art and Cultures in a Creative Economy
 
Download
The 6th International Conference on Art and Cultures in a Creative Economy
 
Download
The 6th International Conference on Art and Cultures in a Creative Economy
 
Download
The 6th International Conference on Art and Cultures in a Creative Economy
 
Download
The 6th International Conference on Art and Cultures in a Creative Economy
 
Download
The 6th International Conference on Art and Cultures in a Creative Economy
 
Download
The 6th International Conference on Art and Cultures in a Creative Economy
 
Download
The 6th International Conference on Art and Cultures in a Creative Economy
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery