วันที่ (19 กุมภาพันธ์ 2559) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการด้านวิทยบริการ โดยจัดการอบรมในหัวข้อ “ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน ในกระแสการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว” ระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมต้นสัก อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ และ อ.อภินันท์ สีสันต์ เป็นวิทยากร กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ และประสบการณ์การพัฒนาห้องสมุดให้รองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง พัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ด้านวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรม เป็นบรรณารักษ์ บุคลากรห้องสมุด ครู อาจารย์ และผู้บริหาร จำนวน 50 ท่าน

ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน ในกระแสการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
 
Download
ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน ในกระแสการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
 
Download
ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน ในกระแสการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
 
Download
ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน ในกระแสการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
 
Download
ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน ในกระแสการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
 
Download
ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน ในกระแสการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
 
Download
ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน ในกระแสการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
 
Download
ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน ในกระแสการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
 
Download
ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน ในกระแสการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
 
Download
ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน ในกระแสการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
 
Download
ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน ในกระแสการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
 
Download
ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน ในกระแสการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
 
Download
ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน ในกระแสการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
 
Download
ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน ในกระแสการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
 
Download
ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน ในกระแสการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
 
Download
ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน ในกระแสการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
 
Download
ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน ในกระแสการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
 
Download
ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน ในกระแสการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
 
Download
ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน ในกระแสการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
 
Download
ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน ในกระแสการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery