วันที่ 30 มี.ค. 2559 โปรแกรมวิชาการตลาด และโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการพัฒนากลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่อง “การสื่อสาร และการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน” โดยมี ผศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีความรู้ สามารถไปใช้เป็นหลักในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การสื่อสาร และการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
การสื่อสาร และการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
การสื่อสาร และการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
การสื่อสาร และการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
การสื่อสาร และการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
การสื่อสาร และการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
การสื่อสาร และการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
การสื่อสาร และการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
การสื่อสาร และการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
การสื่อสาร และการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
การสื่อสาร และการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
การสื่อสาร และการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
การสื่อสาร และการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
การสื่อสาร และการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
การสื่อสาร และการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
การสื่อสาร และการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
การสื่อสาร และการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery