วันที่ 19 พ.ค. 2559 สำนักประกันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร (good practice 2559) หน่วยงานสนับสนุน ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวิจัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี ของแต่ละหน่วยงาน โดยมีการนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 42 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานของหลักสูตร จำนวน 10 ผลงาน ผลงานด้านบริการวิชาการจำนวน 20 ผลงาน ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมจำนวน 2 ผลงาน และผลงานด้านการวิจัย จำนวน 1 ผลงาน นำเสนอผ่านเวทีและโปสเตอร์ จำนวน 18 ผลงาน และมีผลงาน อีก 24 ผลงาน นำเสนอโปสเตอร์เพียงอย่างเดียว ณ อาคารประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery