เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 เพื่อถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี2560 และยกร่างกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2561 - 2565” โดยเชิญวิทยากรพิเศษจำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 1. รศ.ดร.โสรีย์ โพธิ์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 3. รศ.ดร.สมเกียรติสายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 4. นายนิยม ไวยรัชพา นิช รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 5. ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 6. รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจากผู้ บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สามารถนาข้อมูลมาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี2560 และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2561 – 2565 ให้บรรลุตามกรอบและเป้าหมายที่กำหนด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ (ชั้น 3 ) อาคารทีปังรัศมีโชติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 เพื่อถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี2560 และยกร่างกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2561 - 2565
 
Download
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 เพื่อถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี2560 และยกร่างกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2561 - 2565
 
Download
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 เพื่อถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี2560 และยกร่างกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2561 - 2565
 
Download
13220695_1370891879604646_1070937175435770724_o
 
Download
13247698_1370891282938039_680203284508727095_o
 
Download
13268502_1370891326271368_2713863877786951494_o
 
Download
img_0146
 
Download
img_0147
 
Download
img_0148
 
Download
img_0151
 
Download
img_0152
 
Download
img_0153
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery