เมื่อวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ อาจารย์นิวดี คลังสีดา และ อาจารย์ภาคิณ มณีโชติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ ASEAN Smart Grid Congress 2 ณ UNIVERSITI TEKNOLOGY MARA Shah Alam ประเทศมาเลเซีย

ASEAN Smart Grid Congress 2
 
Download
ASEAN Smart Grid Congress 2
 
Download
ASEAN Smart Grid Congress 2
 
Download
ASEAN Smart Grid Congress 2
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery