ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


          วันที่ 19 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)  ซึ่งในระเบียบวาระที่ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ กิตติปาละวรรธก์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี คณะวิทยาการจัดการ  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เพ็งวัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 19 ตุลาคม 2560
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 19 ตุลาคม 2560
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 19 ตุลาคม 2560
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 19 ตุลาคม 2560
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 19 ตุลาคม 2560
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 19 ตุลาคม 2560
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 19 ตุลาคม 2560
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 19 ตุลาคม 2560
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 19 ตุลาคม 2560
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 19 ตุลาคม 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery