วันที่ 27 ธันวาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา  โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธาน การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสวนาสหกิจศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการศึกษา และสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรสายสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิทยากรโดย ดร.สารัลย์ กระจง ผู้เชี่ยวชาญงานสหกิจศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery