ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
วันที่ 18 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2561 โดยก่อนเริ่มการประชุม เป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรและช่อดอกไม้สำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเลื่อนหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี รศ.ดร.โสรีช์ โพธิ์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นผู้มอบ ซึ่งมีรายนามผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 2 ท่านดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา พรหมภาสิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรัฏฐ์ เพ็งแดง คณะครุศาสตร์ 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery