โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน

ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการวิจัย และด้านบูรณาการพันธกิจ

 

          เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการวิจัย และด้านบูรณาการพันธกิจ ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธี

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี ก่อให้เกิดองค์ความรู้จากการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมหาวิทยาลัยมีบทเรียนความรู้ในการพัฒนางานของบุคลากร ซึ่งมีหน่วยงานเสนอผลงานมาทั้งสิ้น 44 ผลงาน ประกอบด้วย นำเสนอผ่านเวทีและโปสเตอร์ จำนวน 19 ผลงาน และนำเสนอผ่านโปสเตอร์อย่างเดียว จำนวน 25 ผลงาน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน คือ อาจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา อรัญวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ ดร.สุภาภรณ์ พงศ์ภิญโญโอภาส ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery