แหล่งรวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับนักศึกษา

ปฐมนิเทศ - ปี 2558
บายศรีสู่ขัวญ นักศึกษาใหม่ ปี 2555
ไหว้ครู กศ.บป. 2558
ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559 ให้แก่นักศึกษา
สักทองน้องใหม่ไหว้พระ
ปฐมนิเทศ ปี 2555
แห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2555
อบรมมรรยาทสากล
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 12-06-56 (ในหอประชุม)
Freshy Night 130656
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นค...
พิธีประดับเข็มนักศึกษาใหม่
ไหว้ครูนักศึกษา2556
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 (1 กรกฎาคม 2557)
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 (2 กรกฎาคม 25...
ปฐมนิเทศนักศึกษาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2557 - ธิดาปลาบึก (2 กรก...
เฟรชชี่บอย&เกิร์ล 2014
พิธีรับมอบเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พิธีรับเข็มตราพระราชลัญจกร ปี 2558
ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบ...
Freshy Boy & Girl 2015
การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโคว...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิต...
การประดิษฐิ์ดอกกุหลาบจากวัสดุในครัวเรือน สนวย.บริการ
การอบรมการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย...
นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
KPRU ASEAN Ambassador 2016
บรรยายพิเศษ English is Easy
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (Scout B.T.C) รุ่น...
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (Scout B.T.C) รุ่น...
โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน
พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
การสัมมนา คำถามของนักเรียนไทย ทำอย่างไรให้กลับมา
รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2559
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 17 - ART THESIS 17 th
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
การประกวด Freshy KPRU 2016
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่
การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 12 มิถุนายน 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
Freshly Night kPRU 2017
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560
วันสุนทรภู่ 2560
ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา Thailand 4.0 สู่ความสำเร็จ
มอบทุน SET ประจำภาคเรียนที่ 1 2560
โครงการอบรม Startup 2017
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
ตรวจสอบสถานะการเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัต...
สัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ เรื่องเส้นทางสุ่การเป็นนักปกครองมื...
การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกั...
โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด ในยุค 4G
โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี ...
“ HUSO English Day English Fair 2017 ”
สัมมนา พารายาศักดิ์สิทธิ์
รำลึก สืบ นาคเสถียร
การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING ...
สัมมนา อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง 2560
สัมมนาปลายภาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการ...
ปัจฉิมโอวาท "ฉลองพี่ ที่สำเร็จ"
ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
X'MAS 4 YOU
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอน...
ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B....
ค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30
Super_Blue_Blood_Moon_2018
โครงการฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่...
กิจกรรมการประกวดหมวยจำแลง ตี๋จำลอง
ละครเวที THE AUDITION
KPRU ส่งมอบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB
โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ น...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาล...
โครงการอบรมอาชีพอิสระ"การประดิษฐ์กระเป๋าลดโลกร้อน" และ "การป...
การปฐมนิเทศและพิธีรับมอบศิษย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร...
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
กิจกรรมอบรมมารยาทไทยและตรวจสุขภาพ นักศึกษาปี 1/2561
พิธีอัญเชิญและมอบเข็มตราพระราชลัญจกร ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 25...
 
 
Powered by Phoca Gallery