ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 นักศึกษาภาคปกติ (นักศึกษามุทิตาจิต ผู้สร้างศิษย์ ให้คิดเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งกิจกรรมนี้นับเป็นวัฒนธรรมไทยขนบธรรมเนียมอันดีงาม และแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูผู้ประสาทวิชา ภายในงานประกอบไปด้วย พิธีไหว้ครู การประกวดพานไหว้ครูนักศึกษา ชั้นปีที่1 และพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
    สำหรับผลรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปี2559 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

    1. ประเภทความสวยงาม
       - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1ได้แก่ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โปรแกรมวิชาเคมี ชั้นปีที่1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       - รางวัลชมเชย ได้แก่ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - รางวัลชมเชย ได้แก่ โปรแกรมวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ
    2. ประเภท ความคิดสร้างสรรค์
        - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โปรแกรมวิชาปฐมศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1ได้แก่ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        - รางวัลชมเชย ได้แก่ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์
        - รางวัลชมเชย ได้แก่ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์

พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery