เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 การประกวด Freshy KPRU 2016 ตอน Black and White Party in concert โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์มาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมการประกวด Freshy KPRU 2016 และมินิคอนเสิร์ตจากนักศึกษาจากนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการแสดงจากชุมนุมศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะวิทยาการจัดการ เป็นต้น
รางวัล Freshy KPRU 2016
    - รางวัลชนะเลิศฝ่ายชาย ได้แก่ B27 นายเดชาวัต คำภิโร คณะครุศาสตร์
    - รางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิง ได้แก่ G27 นางสาว ดวงกมล สุขอู๊ด คณะครุศาสตร์
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฝ่ายชาย ได้แก่ B22 นายณัฐพงศ์ วงษ์พันธ์ คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฝ่ายหญิง ได้แก่ G30 นางสาวอัมภิชา อรุณศรีโสภณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ฝ่ายชาย ได้แก่ B26 นายกันตภัฏ หาญกำจัดภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ฝ่ายหญิง ได้แก่ G23 นางสาวกิติญาพร อินใต้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ฝ่ายชาย ได้แก่ B19 นายฐากูล ผลเศรษฐี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ฝ่ายหญิง ได้แก่ G25 นางสาววารุณี มีมุข คณะวิทยาการจัดการ
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ฝ่ายชาย ได้แก่ B18 นายสุรกฤษ์ อมรวนิช อมรวนิชสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ฝ่ายหญิง ได้แก่ G28 นางสาวลัดดาวัลย์ จันทรศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัล Popular Social Vote 2016
    - ฝ่ายชายได้แก่ B02 นายภูพิงค์ คชฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    - ฝ่ายหญิง ได้แก่ G06 นางสาวประวีณา เครือทัต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัล Freshy KPRU Cute Boy and Girl 2016
    - ฝ่ายชาย ได้แก่ B27 นายเดชาวัต คำภิโร คณะครุศาสตร์
    - ฝ่ายหญิง ได้แก่ G25 นางสาววารุณี มีมุข คณะวิทยาการจัดการ
รางวัล Miss Mr. Companionship Kpru 2016
    - ฝ่ายชาย ได้แก่ B27 นายเดชาวัต คำภิโร คณะครุศาสตร์
    - ฝ่ายหญิง ได้แก่ G24 นางสาวณัฐณิชา เจษเกากิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน
    - ฝ่ายชาย ได้แก่ B26 นายกันตภัฏ หาญกำจัดภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    - ฝ่ายหญิง ได้แก่ G27 นางสาว ดวงกมล สุขอู๊ด คณะครุศาสตร์
รางวัลขวัญใจน้องใหม่ Kpru 2016
    - ฝ่ายชาย ได้แก่ B26 นายกันตภัฏ หาญกำจัดภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    - ฝ่ายหญิง ได้แก่ B28 นางสาวลัดดาวัลย์ จันทรศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัลขวัญใจ Sponsor Kpru 2016
    - ฝ่ายชาย ได้แก่ B11 นายธนโชติ เอี่ยมเปลี่ยน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    - ฝ่ายหญิง ได้แก่ B18 นางสาวสาลินี บัวรมย์ คณะครุศาสตร์

การประกวด Freshy KPRU 2016
 
Download
การประกวด Freshy KPRU 2016
 
Download
การประกวด Freshy KPRU 2016
 
Download
การประกวด Freshy KPRU 2016
 
Download
การประกวด Freshy KPRU 2016
 
Download
การประกวด Freshy KPRU 2016
 
Download
การประกวด Freshy KPRU 2016
 
Download
การประกวด Freshy KPRU 2016
 
Download
การประกวด Freshy KPRU 2016
 
Download
การประกวด Freshy KPRU 2016
 
Download
การประกวด Freshy KPRU 2016
 
Download
การประกวด Freshy KPRU 2016
 
Download
การประกวด Freshy KPRU 2016
 
Download
การประกวด Freshy KPRU 2016
 
Download
การประกวด Freshy KPRU 2016
 
Download
การประกวด Freshy KPRU 2016
 
Download
การประกวด Freshy KPRU 2016
 
Download
การประกวด Freshy KPRU 2016
 
Download
การประกวด Freshy KPRU 2016
 
Download
การประกวด Freshy KPRU 2016
 
Download
การประกวด Freshy KPRU 2016
 
Download
การประกวด Freshy KPRU 2016
 
Download
การประกวด Freshy KPRU 2016
 
Download
การประกวด Freshy KPRU 2016
 
Download
การประกวด Freshy KPRU 2016
 
Download
การประกวด Freshy KPRU 2016
 
Download
การประกวด Freshy KPRU 2016
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery