วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังกิจกรรมพิธีไหว้ครู (นักศึกษาภาค กศ.บป.) ประจำปี 2559 “น้อมจิตวันทำ บูชาครู กตัญญูกตเวทิตา” โดยมี รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของ อาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2559
 
Download
พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2559
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery