วันที่ 22 ตุลาคม 2559 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C) รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2559 โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาครู มีความรู้เรื่องการลูกเสืออย่างถูกต้อง สามารถก้าวเข้าสู่การเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามมาตรฐานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์ให้ได้รับเครื่องวูดแบดจ์ก่อนจบการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้เกิดนโยบายที่ยั่งยืนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นบัณฑิตครูที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรม จำนวน 73 คน ณ ค่ายรามจิตติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C)
 
Download
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C)
 
Download
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C)
 
Download
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C)
 
Download
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C)
 
Download
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C)
 
Download
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C)
 
Download
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C)
 
Download
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C)
 
Download
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C)
 
Download
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C)
 
Download
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C)
 
Download
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C)
 
Download
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C)
 
Download
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C)
 
Download
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C)
 
Download
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C)
 
Download
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C)
 
Download
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C)
 
Download
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C)
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery