วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2559 ณ ค่ายรามจิตติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีความรู้เกี่ยวกับกิจการลูกเสืออย่างถูกต้อง และเป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีสุขภาวะที่ดีในด้านความคิด หลักการ ความรู้ และประสบการณ์ที่ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมที่นักศึกษาจะต้องสอนกิจกรรมลูกเสือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในชั้นปีที่ 4 และ 5 ต่อไป โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวน 128 คน

ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
 
Download
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
 
Download
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
 
Download
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
 
Download
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
 
Download
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
 
Download
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
 
Download
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
 
Download
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
 
Download
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
 
Download
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
 
Download
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
 
Download
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
 
Download
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
 
Download
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
 
Download
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
 
Download
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
 
Download
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
 
Download
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
 
Download
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
 
Download
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
 
Download
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
 
Download
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
 
Download
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
 
Download
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
 
Download
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
 
Download
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery