เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารนักศึกษาร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม Freshly Night kPRU 2017 และจัดการประกวด Freshly Boy and Freshly Girl KPRU 2017 โดนมีผลรางวัล ดังต่อไปนี้

ชนะเลิศ อันดับ 1

B20 น้องนาย นายภัคพงศ์ กุลบุตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

G13 น้องฝน น.ส.ฉัตรสิทธิ ประสิทธิเขตกิจ

รองชนะเลิศ อันดับ 1

B19 น้องหนุ่ม นายพลวัฒน์ เเกว่นเขต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

G15 น้องสำออย น.ส.รัตชินีกรณ์ ปิกมา คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชาการบัญชี 

รองชนะเลิศอันดับ 2

B-10 น้องเก่ง นายสมบูรณ์ คูณสูง คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาพลศึกษา

G18 น้องกุ๊กกิ๊ก น.ส.วรรณพร ปานันท์ คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รองชนะเลิศอันดับ 3

B14 น้อง นายภูริทัศน์ ทัพชุมพล คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชาการเงิน

G16 น้องหญิง น.ส.วัลยา สารผล คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชาการบัญชี 

รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน

B19 น้องหนุ่ม นายพลวัฒน์ เเกว่นเขต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

G07 น้องของขวัญ น.ส.มัทนา ลุ่มร้อย คณะมนุษยศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษอังกฤษ

รางวัลขวัญใจน้องใหม่

B016 น้องนิว นายธนภูมิ สนฉาย คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชาการตลาด

G20 น้องดา น.ส.ยลดา รักนาค คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน

รางวัล Mr. And Miss Companionship

B09 น้องเนส นายนัฐวุฒิ มาดทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

G01 น้องพลอย น.ส.อรียา ดอนชาไพร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติก

Freshly Night kPRU 2017
 
Download
Freshly Night kPRU 2017
 
Download
Freshly Night kPRU 2017
 
Download
Freshly Night kPRU 2017
 
Download
Freshly Night kPRU 2017
 
Download
Freshly Night kPRU 2017
 
Download
Freshly Night kPRU 2017
 
Download
Freshly Night kPRU 2017
 
Download
Freshly Night kPRU 2017
 
Download
Freshly Night kPRU 2017
 
Download
Freshly Night kPRU 2017
 
Download
Freshly Night kPRU 2017
 
Download
Freshly Night kPRU 2017
 
Download
Freshly Night kPRU 2017
 
Download
Freshly Night kPRU 2017
 
Download
Freshly Night kPRU 2017
 
Download
Freshly Night kPRU 2017
 
Download
Freshly Night kPRU 2017
 
Download
Freshly Night kPRU 2017
 
Download
Freshly Night kPRU 2017
 
Download
Freshly Night kPRU 2017
 
Download
Freshly Night kPRU 2017
 
Download
Freshly Night kPRU 2017
 
Download
Freshly Night kPRU 2017
 
Download
Freshly Night kPRU 2017
 
Download
Freshly Night kPRU 2017
 
Download
Freshly Night kPRU 2017
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery