องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมพิธี สำหรับพิธีไหว้ครูนั้นเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ทำให้นักศึกษาสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต โดยพิธีไหว้ครูมักจะจัดในวันพฤหัสบดี ซึ่งคนไทยถือว่าพระพฤหัสเป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของครู จึงถือเอาวันพฤหัสบดีเป็นวันไหว้ครู เพื่อความเป็นสิริมงคล ภายในพิธีไหว้ครู มีการจัดประกวดพานไหว้ครู ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์และประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
 
Download
พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
 
Download
พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
 
Download
พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
 
Download
พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
 
Download
พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
 
Download
พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
 
Download
พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
 
Download
พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
 
Download
พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
 
Download
พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
 
Download
พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
 
Download
พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
 
Download
พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
 
Download
พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
 
Download
พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
 
Download
พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
 
Download
พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
 
Download
พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
 
Download
พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
 
Download
พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
 
Download
พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
 
Download
พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
 
Download
พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
 
Download
พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
 
Download
พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
 
Download
พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery