โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา Thailand 4.0 สู่ความสำเร็จ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา Thailand 4.0 สู่ความสำเร็จ โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น เชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม มีวินัยในตนเอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นมากยิ่งขึ้น วิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์พิมพ์นารา บรรจง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery