วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรม Startup ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษารู้จักวางแผนการดำเนินชีวิตระหว่างเรียนหรือหลังจบการศึกษา ให้นักศึกษาได้รู้จักตลาดแรงงานในปัจจุบันและจะได้เตรียมวางแผนอาชีพที่ตนเองสนใจ และที่สำคัญเพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตจริงให้มากยิ่งขึ้น
ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจาก PageQQ ครูบอส ขวัญพัฒน์ จริยคุณกุลภัทร์

โครงการอบรม Startup 2017
 
Download
โครงการอบรม Startup 2017
 
Download
โครงการอบรม Startup 2017
 
Download
โครงการอบรม Startup 2017
 
Download
โครงการอบรม Startup 2017
 
Download
โครงการอบรม Startup 2017
 
Download
โครงการอบรม Startup 2017
 
Download
โครงการอบรม Startup 2017
 
Download
โครงการอบรม Startup 2017
 
Download
โครงการอบรม Startup 2017
 
Download
โครงการอบรม Startup 2017
 
Download
โครงการอบรม Startup 2017
 
Download
โครงการอบรม Startup 2017
 
Download
โครงการอบรม Startup 2017
 
Download
โครงการอบรม Startup 2017
 
Download
โครงการอบรม Startup 2017
 
Download
โครงการอบรม Startup 2017
 
Download
โครงการอบรม Startup 2017
 
Download
โครงการอบรม Startup 2017
 
Download
โครงการอบรม Startup 2017
 
Download
โครงการอบรม Startup 2017
 
Download
โครงการอบรม Startup 2017
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery