ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำหรับปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาต่างชาติใหม่ ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาโปรแกรม 2+2 จากวิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) นักศึกษาปกติ 4 ปี และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย รวม 25 คน โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น 35 คน โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มอบเข็มมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นของที่ระลึกแก่นักศึกษาต่างชาติ นอกจากนี้ ยังมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการห้องสมุด สารสนเทศ การขอใช้รหัสอินเตอร์เน็ต งานทะเบียน ปฎิทินการศึกษา และกิจกรรมนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาจากโปรแกรมวิขาต่าง ๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีนโยบายที่จะรับนักศึกษาต่างชาติเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อสร้างมาตราฐานการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ สู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาที่เป็นสากลอย่างยั่งยืน

ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery