การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

 

            วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับแกนนำเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ในการป้องกันยาเสพติด
       สำหรับโครงการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนฯ จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการดำเนินการจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยประสานกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย อำเภอไทรงาม และอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยการจัดอบรมเบาวชนและแกนนำชุมชน จำนวน 300 คน และขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่ 3 อำเภอ จำนวน 31 โครงการ ซึ่งได้ดำเนินงานโครงการในพื้นที่ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และจะมีการนำเสนอผลงานในวันนี้

การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
Download
การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
Download
การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
Download
การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
Download
การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
Download
การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
Download
การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
Download
การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
Download
การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
Download
การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
Download
การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
Download
การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
Download
การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
Download
การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
Download
การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
Download
การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
Download
การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
Download
การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
Download
การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
Download
การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
Download
การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
Download
การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
Download
การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
Download
การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
Download
การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
Download
การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
Download
การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery