“คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”


          วันที่ 16 สิงหาคม 2560 สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ” ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธาน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการเสวนาร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (
SMEs) ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า จากนั้นเป็นการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และตัวแทนผู้ปกครอง ชั้นปีที่ 1-4 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์การเรียนการจัดกิจกรรม การอบรมสัมมนาในโครงการต่าง ๆ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง  และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ  เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์และให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษา และผู้ปกครอง ให้เกิดความเชื่อมั่นในการศึกษาในสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
 
Download
โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
 
Download
โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
 
Download
โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
 
Download
โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
 
Download
โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
 
Download
โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
 
Download
โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
 
Download
โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
 
Download
โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
 
Download
โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
 
Download
โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
 
Download
โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
 
Download
โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
 
Download
โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
 
Download
โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
 
Download
โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
 
Download
โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
 
Download
โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
 
Download
โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
 
Download
โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
 
Download
โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
 
Download
โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
 
Download
โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
 
Download
โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
 
Download
โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
 
Download
โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery