สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

 

 

     วันที่ 1 กันยายน 2560 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมสัมมนา "ปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์" ประจำปี 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกำเหนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อจัดเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอผลการเรียนรู้จากการจัดทำวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ และเพื่อให้ได้รับฟังคำแนะนำจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย สามารถนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงผลงาน และต่อยอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยต่อไป  ซึ่งมีรายงานวิจัยที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 22 เรื่อง

โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
Download
โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
Download
โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
Download
โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
Download
โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
Download
โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
Download
โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
Download
โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
Download
โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
Download
โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
Download
โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
Download
โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
Download
โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
Download
โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
Download
โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
Download
โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
Download
โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
Download
โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
Download
โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
Download
โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
Download
โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
Download
โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery