เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการ การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธาน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งนักศึกษามีกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกัน สามารถสร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมถึงเป็นแรงผลักดันให้นักศึกษากล้าแสดงออก และได้ออกกำลังกายอยากสม่ำเสมอ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 1. นายระภีพงษ์ อุปมา 2. นายอัษฎายุทธ คุณวิเศษพงษ์ และ 3. นายเนติ ปานเดช เป็นวิทยากรอบรมและคณะกรรมการตัดสินกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง จากสหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งประจำประเทศไทย
              ผลการแข่งขัน KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คณะวิทยาการจัดการ
และรางวัลชมเชย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะครุศาสตร์

รางวัล popular vote ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

รางวัล The best of cheerleader ได้แก่ นาย สรพงษ์ เทพสุวรรณ

รางวัล The best of coach ได้แก่ นายวุฒิชัย ตรุษลักษณ์

การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery