พิธีปัจฉิมโอวาท “ฉลองพี่ ที่สำเร็จ” 

 

 

          วันที่ 22 ตุลาคม 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีปัจฉิมโอวาท “ฉลองพี่ ที่สำเร็จ” ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชการ เป็นประธานและกล่าวปัจฉิมโอวาทแก่ให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงาน กิจกรรมประกอบด้วยพิธีลอดซุ้มไม้เรียว การมอบรางวัล ภาวะผู้นำ จิตสาธารณะ และผลการเรียนสูงสุด จำนวน 18 รางวัล และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนทั้งสิ้น 178 คน  

 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery