พิธีปัจฉิมโอวาท “ฉลองพี่ ที่สำเร็จ” 

 

 

          วันที่ 22 ตุลาคม 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีปัจฉิมโอวาท “ฉลองพี่ ที่สำเร็จ” ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชการ เป็นประธานและกล่าวปัจฉิมโอวาทแก่ให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงาน กิจกรรมประกอบด้วยพิธีลอดซุ้มไม้เรียว การมอบรางวัล ภาวะผู้นำ จิตสาธารณะ และผลการเรียนสูงสุด จำนวน 18 รางวัล และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนทั้งสิ้น 178 คน  

 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery