ราชภัฏถนนคนเดิน วันที่ 7 ธันวาคม 2560


        เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ลานหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดงานราชภัฏถนนคนเดิน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม "ตลาดนัดคนไทย สวมใส่ผ้าทอ" ณ ลานหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ ระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2560 ภายในงานประกอบด้วยการออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหาร การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดธิดาผ้าปลอม และการประกวดหนุ่มชากังราว สาวเมืองกำแพง และการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยของผู้เข้าร่วมงาน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้อนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรม โดยงานราชภัฏถนนคนเดิน จะจัดขึ้นทุกวันพุธและพฤหัสบดีแรกของเดือน และในค่ำคืนที่ผ่านมา มีการจัดประกวดหนุ่มชากังราว สาวเมืองกำแพง โดยมีผลการตัดสินดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 หนุ่มชากังราว หมายเลข 21 นายกันตภัต หารกำจัดภัย
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 สาวเมืองกำแพง หมายเลข 4 นางสาวกมลรัตน์ แสวงสินธ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 หนุ่มชากังราว หมายเลข 1 นายนันทภัค ทรัพย์ประสงค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สาวเมืองกำแพง หมายเลข 18 นางสาวฟ้าอัมพร สิงห์ทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 หนุ่มชากังราว หมายเลข 6 นายชินกร วัมนศิริ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สาวเมืองกำแพง หมายเลข 15 นางสาวดวงกมล สุขอู๊ด
รางวัลชมเชย นายพลวัฒน์ แกว่นเขต นายสิทธินนท์ ทุ่งโพธิ์ตระกูล นางสาวกชกร คงสำราญ และนางสาวณัฐธมลวรรณ ธัญญวิรุฬห์
รางวัลขวัญใจมหาชน หมายเลข 12 นายปฏิพล ปัทมาลี และหมายเลข 3 นางสาวณัฐธมลวรรณ ธัญญวิรุฬห์

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery