วันที่ 8 มกราคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รับทราบสภาพปัญหา รวมถึงอุปสรรคของการฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา และให้การแนะนำและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดกับนักศึกษาระหว่างที่ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษานำไปปรับปรุง พัฒนา กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อไป โดยในช่วงเช้า รับฟังการบรรยายจากรองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ และการบรรยายเรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและตรวจสอบความก้าวหน้าการจัดทำภาระงานที่นักศึกษาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ในช่วงบ่าย การบรรยายพิเศษ เรื่อง ธรรมมะสำหรับครู โดยได้รับเกียรติจาก นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และรองศาสตราจารย์ วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9  มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery