ค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการ ค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 "ราชภัฏภาคเหนือสามัคคี ร่วมทำความดีสู่ชุมชนท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์2561 ณ.โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ โดยวันที่ 29 มกราคม 2561 พิธีเปิดค่ายอาสาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญ์ ปรัญาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นเวลา 09.00 น. ได้ทำพิธีลงนามบันทึกความร่วม (MOU) การรวมพลังเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้แสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมใจในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนด้วยการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำไปถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ต่อไปได้ ตลอดจนเป็นการร่วมกันทำความดีสู่ท้องถิ่นและชุมชน

 

ค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30
 
Download
ค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30
 
Download
ค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30
 
Download
ค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery