วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วยนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ส่งมอบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB และห้องสมุดที่นักศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ให้กับโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ให้เป็นห้องมุดที่มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่มีมาตรฐาน โดยเริ่มจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ตั้งแต่วันที่ 4 -16 มีนาคม 2561 นอกจากนี้นักศึกษาโปรแกรมวิชาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ร่วมออกแบบสื่อการเรียนการสอนและการตกแต่งห้องสมุดด้วย โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมบูรณาการในรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานห้องสมุดกับการบริการวิชาการ ประกอบกับเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนควบคู่ไปกับการปฏิบัติในพื้นที่จริง

KPRU ส่งมอบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB
 
Download
KPRU ส่งมอบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB
 
Download
KPRU ส่งมอบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB
 
Download
KPRU ส่งมอบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB
 
Download
KPRU ส่งมอบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB
 
Download
KPRU ส่งมอบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB
 
Download
KPRU ส่งมอบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB
 
Download
KPRU ส่งมอบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB
 
Download
KPRU ส่งมอบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB
 
Download
KPRU ส่งมอบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB
 
Download
KPRU ส่งมอบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB
 
Download
KPRU ส่งมอบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB
 
Download
KPRU ส่งมอบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB
 
Download
KPRU ส่งมอบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB
 
Download
KPRU ส่งมอบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB
 
Download
KPRU ส่งมอบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB
 
Download
KPRU ส่งมอบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery