วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม" ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ บริเวณหน้าศาลาปฏิบัติธรรม พระพุทธวิธานปัญญาบดี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาจิตใจของนักศึกษาให้มีจิตใจที่ตั้งมั่น มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐาน พัฒนาปัญญาและเหตุผลในการแยกแยะคุณค่าและความถูกต้องดีงาม และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา และสร้างสรรค์สังคม โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ากิจกรรมกว่า 600 คน

โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม
 
Download
โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม
 
Download
โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม
 
Download
โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม
 
Download
โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม
 
Download
โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม
 
Download
โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม
 
Download
โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม
 
Download
โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม
 
Download
โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม
 
Download
โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม
 
Download
โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม
 
Download
โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม
 
Download
โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม
 
Download
โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม
 
Download
โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม
 
Download
โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม
 
Download
โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม
 
Download
โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม
 
Download
โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม
 
Download
โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม
 
Download
โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม
 
Download
โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม
 
Download
โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม
 
Download
โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม
 
Download
โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม
 
Download
โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery