วันเสาร์ที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2561 กองพัฒนากิจการนักศึกษาร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา จัดกิจกรรมการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561" ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี และนายวุฒินันท์ ท้าววงษ์ นายกองค์บริหารนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน องค์การนักศึกษาได้กำหนดแผนงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
    1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำนักศึกาา
    2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำของผู้นำนักศึกาาและเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร
    3. เพื่อสรุปผลการส่งมอบวาระการทำงานของคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 85 คน โดยเป็นตัวแทนจากองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด พร้อมทั้งตัวแทนจากสโมสรนักศึกษาทั้ง 5 คณะ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery