นที่ (5 กุมภาพันธ์ 2559) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง
โดยมี ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ และมี รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปริญญาเอก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรมฯ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกได้รู้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยให้การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสม โดยมีวิทยากรคือ รศ.ดร.สุภมาส อังศุโชติ รศ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา
และ ดร.รัชนีกูล ภิญโญภาณุวัฒน์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยผู้บริหารและกรรมการบัณฑิตศึกษา ซึ่งจัดการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery